Uprawnienia budowlane – jak są one nadawane?

Uprawnieniami budowlanymi nazywane są takie uprawnienia, które pozwalają na samodzielne prowadzenie funkcji technicznych w budownictwie. W jaki sposób nadawane są uprawnienia budowlane?

Kto w Polsce nadaje uprawnienia budowlane?

Prawo do nadawania uprawnień budowlanych posiadają odpowiednie organy. W Polsce jest to Polska Izby Inżynierów Budownictwa, w skrócie określana jako PIIB.

Aby uzyskać uprawnienia budowlane 2023, podobnie jak w poprzednich latach, konieczne jest spełnienie określonych warunków zawartych w przepisach, w tym w Prawie budowlanym.

Jak można otrzymać uprawnienia budowlane?

Uzyskanie uprawnień budowlanych wymaga spełnienia trzech głównych warunków związanych z edukacją, przygotowaniem praktycznym i zaliczeniem egzaminu.

Do uzyskania uprawnień budowlanych należy:
1. Posiadać odpowiednie wykształcenie – wyższe albo średnie,
2. Odbyć praktyki zawodowe – ich czas trwania zależny jest od wybranych uprawnień,
3. Złożyć egzamin – pisemny i ustny.

Jakie są specjalności uprawnień budowlanych?

Uprawnienia budowlane nadawane są w kilku rodzajach oraz specjalnościach.

Uprawnienia te dzielone są na uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.

Jeśli natomiast chodzi o specjalności, ogólne z nich to inżynieryjna, architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana oraz instalacyjna.

Jak wygląda egzamin na uprawnienia?

Egzamin na uprawnienia budowlane to końcowy etap procesu kwalifikacyjnego dla kandydatów, którzy chcą uzyskać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Egzamin składa się z dwóch części: Egzamin obejmuje sekcję wielokrotnego wyboru i część ustną, w której pytania są bardziej opisowe. Przeprowadzają go komisje kwalifikacyjne, zależnie od wnioskowanej specjalności, i jest organizowany przez samorządy zawodowe architektów lub inżynierów budownictwa.

Aby przystąpić do egzaminu, kandydaci muszą przejść wstępny etap kwalifikacyjny, który polega na weryfikacji wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Egzamin sprawdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydatów i pozytywny wynik skutkuje nadaniem uprawnień budowlanych.

Jak zaliczyć egzamin na uprawnienia budowlane?

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej oraz z części ustnej. Przeprowadzają go regionalne Izby w tym samym czasie w całym kraju.

Podczas nauki do egzaminów wiele osób wykorzystuje program Uprawnienia Budowlane na komputer oraz oprogramowanie dostępne na smartfony i tablety. Umożliwiają one uzyskanie wiedzy i jej testowanie.

Również bardzo przydatny jest segregator z aktami prawnymi na uprawnienia budowlane, który może być wykorzystany do nauki, w trakcie egzaminu ustnego oraz przyda się w późniejszej pracy po uzyskaniu uprawnień. Artykuł napisany został we współpracy z uprawnienia-budowlane.pl/segregator-aktow-prawnych-na-uprawnienia-budowlane.html.